Álláspont
2018. március 18. vasárnap

Nemzeti ünnep Torontóban

Vendégségben az egyik legnagyobb diaszpóra közösségnél, a kanadai magyaroknál - Az ünnepi beszéd teljes szövege

Nemzeti ünnep Torontóban
Nemzeti ünnep Torontóban

Tisztelt ünneplő közösség!

Kedves torontói magyarok!

A tél szorításából lassan szabadul a teremtett világ.

A jégbe fagyott élet azonban öntudatlanul ismeri az ősi szabályt: a gúzsba kötött dermesztő rabság véget ér.

Érkezik a kikelet.

A természet lerázza láncait. Lassan, de biztosan bontakozik megannyi apró és hatalmas formája.

Bárhogy feszül tél tábornok – jön a szabadság ideje.

A magyarok is így vannak ezzel évezredek óta.

Tudósok hada vizsgálta, vizsgálja, honnan ez az akarat? Honnan ez az erő, amely időről-időre lerázza a jeges rabláncokat?

Honfitársaim!

Önöknek nem kell bővebben magyarázzam, miféle hajtóerő egy magyarnak a szabadság iránti vágy.

 Jöhetett ránk tatár, török, osztrák, német, orosz.

Pusztíthatott töménytelen hadaik áradata, sötétbe borulhatott a nemzet jövője, mindig jött a kikelet.

A feldúlt, kifosztott hazát újjáépítettük.

Szent László nem siránkozott, hogy Szent István álma szertefoszlik, hanem jogrendet épített, városokat emelt. Erős hittel hazát teremtett.

IV. Béla nem azon törte a fejét, miként pusztult el Batu kán seregétől az ország, hanem azon, hogyan lehet mindent újjáépíteni.

Hunyadi Mátyás nem rettent meg az Európát fenyegető oszmán birodalomtól, hanem végvárakat emelt, és minden erejével a Kárpát-haza védelmét erősítette.

Jöhetett ránk újra és újra a világ hatalmasainak fenyegetése, szakadhatott három részre a haza, mindig szárba szökkent a magyar jövő.

Amikor pedig a modern korok hajnalán a XIX. században már a sírunkat ásták, és azt jövendölték, hogy nyelvünk, kultúránk, népünk eltűnik a történelem színpadáról egy fiatalember feltette a kérdést:

„Rabok legyünk vagy szabadok?”

Tisztelt ünneplő közösség!

1848. március 15-én Pesten egy maroknyi magyar kezébe vette a sorsát, és néhány héttel később egy nemzet válaszolt Petőfi Sándor kérdésére.

Legyünk szabadok, a magunk urai.

Ne hagyjuk évezredes hagyományainkat veszni, sőt újítsuk meg a hazát.

Európa és a világ nemesebb része nekünk szorított.

Hiába a kor két legnagyobb birodalmának százezres hadereje, hiába a ránk uszított, megtévesztett szerbek és románok tízezrei; a magyarok – ahogy a költő írja -: Lemosták magukról a gyalázatot.

Mert a magyarok valamiért nem mondanak le a szabadságról.

Legyenek kemény vagy puha diktatúrák, világégések, megszálló hadseregek, mi kitartunk.

Ha kell hosszú évtizedekig, évszázadokig. De a szabadságról, a hazáról nem mondunk le.

Pedig ezért gyakorta fizetnünk kell!

Lemondani a földi vágyainkról, feláldozni egy épülő karriert, kitaszítva állni a hatalmasok színe előtt.

És néha az életünket is adni érte.

1848. márciusában a magyar fiatalok Székelyudvarhelytől Pozsonyig, Pesttől Munkácsig, Kassától Szabadkáig - szerte a Kárpát-hazában nagy döntést hoztak.

Úgy határoztak: akár az életükről is lemondanak a szabadságért, a magyar hazáért.

Örök tisztelet és megbecsülés jár érte a hősöknek, ameddig magyar él a Földön!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

1848-ban a fiatal honvédek szülei, nagyszülei bizonyára elmondták az ifjaknak, hogy olyan elődök útjára léptek, amelyen Bocskai István fejedelem hajdúi és II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem kurucai jártak.

Ugyanúgy tettek, ahogy az elődök: a hazáért és a szabadságért áldozták életük.

Nem alkudoztak, nem kufárkodtak. Ahogy Dsida Jenő a költőóriás Psalmus Hungaricusában írta:

„Itt nincsen alku, nincsen semmi de.”

A zászlóinkat vér áztatta. Legjobbjainkat kivégezték, elüldözték, de 1848-49-től újra bizonyossá vált: hiába a túlerő, hiába a megszállás: a magyar nép nem adja a szabadságát.

Honfitársaim!

A 2018-as esztendő vaskos évfordulókkal, sorsfordító időkre emlékeztet. Ha tetszik, figyelmeztet.

100 éve, hogy véget ért az első ipari méretű öldöklés, az I. világháború, amely jól bizonyította, hogy a rohamos technikai fejlődés eredményeit az ember minden lelkiismeret-furdalás nélkül a pusztítás szolgálatába állítja.

Akadnak történészek, akik szerint 1918-től számíthatjuk a „legújabb kort”.

Annyi bizonyos, hogy ezer éves társadalmi viszonyrendek robbantak szét a szó szoros értelmében.

Európa, amely szellemi és anyagi vívmányaival modern háborúba rántotta a világot, a sebeit nyalogatta.

Az új világ hajnalán a nagy nyugati nemzetek halottaik milliói fölött esküdtek, hogy ilyet még egyszer nem tesznek.

Globális - nemzetek közötti - szövetségek létrehozásával próbálták orvosolni a traumát, és úgy kezdték, hogy a veszteseket megalázták, meglopták, Magyarországot kirabolták, darabokra tépték.

Hölgyeim és Uraim!

100 éve Európa megijedt a saját „felvilágosult” eszméitől, és még újabb utópiákat kreált.

Orosz földön már a bolsevik szocializmus véres alapjait teszik le, a németek egy része pedig már akkor a revansra készül, ami aztán még nagyobb pusztulást hoz.

A második világégést.

100 éve szinte folyamatosan erőszak és háborúk a jelzőkövei az úgynevezett modern világnak.

Mi magyarok nagyon meg kellett tanuljuk ezt a modernista leckét, a zavaros ideológiák, nemzetek feletti utópiáit.

Ma, a háborús erőszak, és a kultúrák, népek keveredését hirdető világmegváltók korában, minden eddiginél nagyobb a szükség a nemzeti összetartozásra, és ennek gyakorlására.

2013. február 5-én – éppen öt évvel ezelőtt - kitűztük a székely zászlót Budafok-Tétény polgármesteri hivatalára. Gyakoroltuk a hivatásunk.

Szolidaritásra bíztattunk minden magyart, hogy álljon ki a székelyek autonómia törekvése mellett, vállalják az összetartozást Erdély népével.

Ne hagyják, hogy lábbal tiporják őshonos nemzeti jogaink.

Ne hagyják a 100 év tartó elnyomást, a lassú sorvadást, a beolvadást. Álljunk békésen a sarkunkra.

A felhíváshoz több tízezren csatlakoztak.

Magánemberek, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok sokasága lépett az utunkra szerte a világban, így Kanada legnagyobb magyar közösségéből, innen Torontóból is sokan csatlakoztak mozgalmunkhoz.

A székely zászló szimbólum lett: a szabadság, a szolidaritás és a nemzeti összetartozás XXI. századi magyar jelképe.

Nem csak a székelyeknek és Erdélynek jelentett óriási erőt mozgalmunk, hanem minden magyarnak, akik a Felvidéken, Kárpátalján, a Délvidéken vagy az Őrvidéken 100 éve élnek elszakítottságban.

És sokat jelentett a diaszpórában élő magyarságnak is, hiszen újra bizonyította: az anyaország az állampolgárság és a választójog visszaadása mellett minden rezdülésére figyel a világ magyarságának.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A szavak szépek tudnak lenni, de cselekvés nélkül, mit sem érnek.

Ma olyan többség van az anyaországban, amely nem csak érzi, tudja is, hogyan tegyünk a jelenkorban a diaszpórában élő testvéreinkért.

Cselekvően.

Tavaly már 115 ösztöndíjas részvételével folytatódott a diaszpóra-szervezetek munkáját segítő Kőrösi Csoma Sándor Program.

Zajlanak a Julianus- és a Mikes Kelemen Programok, amelyeknek köszönhetően megmentjük a diaszpórában fennmaradt magyar hagyatékokat.

Tudást gyűjtünk hétköznapi múltunkról, jelenünkről.

És, ami számomra az egyik legfontosabb: nagy erőkkel, sikeresen zajlik a diaszpórában élő magyar gyermekek és a fiatalok táboroztatási programja.

A jövőért!

Honfitársaim!

Végül engedjék meg, hogy közelmúltbeli személyes élményemet megoszthassam Önökkel.

Néhány nappal ezelőtt, március 10-én Erdélyben, a Székelyföld fővárosában Marosvásárhelyen sok tízezer emberrel közösen emlékeztem a Postaréten három székely mártírra, akik 1854-ben, hat esztendővel 1848 márciusa után;--- felkelést szerveztek az elnyomás ellen.

Harcuk elbukott, kivégezték mindhármukat, de emlékük minden évben újra erővel tölti el a magyarságot – Torontótól Csíkszeredeáig.

Március 10.-én Marosvásárhelyen a mártírokra emlékezve sok tízezren követeltük, hogy adják meg a szabadságot a székelységnek, az autonómiát Székelyföldnek és Erdély népeinek.

Tisztelt ünneplő közösség!

Biztos vagyok benne, hogy 2018-ban is érdemes felidézni a vásárhelyi székely hősök ------- Török János, Gálffi Mihály és Horváth Károly --------- székely vértanuk gondolatait; 1854. március 10-e hajnaláról.

Örökké érvényes magyarul!

Éljen a szabadság! Éljen a haza!

Köszönöm, hogy meghallgattak!


Az életre mondtunk IGENt Déván

2018. április 2. hétfő

Tudosítás és ünnepi beszéd + Képgaléria: www.facebook.com/SzabolcsAttilaDelBuda

Nemzetpolitika

Nemzeti ünnep Torontóban

2018. március 18. vasárnap

Vendégségben az egyik legnagyobb diaszpóra közösségnél, a kanadai magyaroknál - Az ünnepi beszéd teljes szövege

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2018. március 10. szombat

2018. március 10.-én, immár ötödik alkalommal az anyaországból Szabolcs Attila szólt a több ezer emlékező és tiltakozó székelyhez - A beszéd teljes szövege

Álláspont

Nemzeti minimum

2018. február 20. kedd

Magyar jövő csak akkor lesz, ha a mindenkori magyar állam és a polgárai, az egységes, összetartozó magyar nemzetért munkálkodnak a Kárpát-hazában

Álláspont

Zászlórúdon

2018. január 24. szerda

Ha 2018 tavaszáig 7 tagállamban összegyűlik 1 millió aláírás, az Európai Parlament meghallgatáson köteles napirendre venni a kontinens őshonos nemzeteinek, népeinek jogvédelmi kéréseit

Álláspont

Ünnepi ajándék - összetartozás

2017. december 22. péntek

Ajándékot hozott 2017 adventje a magyarságnak. Olyat, amire évszázada várunk, olyat, amelyben sokan nem hittek, és némelyek nem értik, miért sorsfordító

Álláspont

Kvótakör

2017. november 23. csütörtök

Ez a kör Európában nem barátja a nemzeteknek, legszívesebben egyetlen népet látna a Földön, azt, amelyiket a mostani színes kultúrák szövetéből egynemű masszává gyúr

Álláspont

Őrlángok az autonóm Székelyföldért

2017. október 29. vasárnap

A vihar miatt a rendezvényt az eredeti tervvel ellentétben zárt térben, a városháza dísztermében tartották, ahol gyertyákat lobbantottak lángra

Hírek

Megtiszteltetés a nemzeti ünnepen

2017. október 23. hétfő

A Honvédelemért Kitüntető Cím I. Fokozatát kapta a honvédelmi minisztertől Szabolcs Attila, Dél-Buda országgyűlési képviselője

Hírek

EMNT tisztújító külgyöttgyűlés

2017. október 14. szombat

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Kolozsvárott

Nemzetpolitika

Századok élő öröksége

2017. szeptember 25. hétfő

Szabolcs Attila fővédnökésgével rendeztek konferenciát a reformáció 500. évfordulóján a Székelyföldön

Hírek

Szent Istvánkor

2017. augusztus 21. hétfő

Arról, hogy miről emlékezünk és emlékeztetünk minden esztendőben augusztus 20-án.

Álláspont

Kenyérszentelés - ünnepi szentmise Budafok-Tétényben

2017. augusztus 20. vasárnap

A hagyományokhoz híven Szabolcs Attila szegte meg az újkenyeret

Hírek

Boldog nyaralás Akaliforniában

2017. augusztus 13. vasárnap

Szabolcs Attila: Nem hagytuk, hogy a rendszerváltás hajnalán elvigye a vadkapitalizmus a köztulajdont, a jövőben is a közösség javát szolgálja az üdülőközpont

Hírek

Világszínpadra lépett Magyarország

2017. július 30. vasárnap

2017. júliusában bíztunk magunkban, belevágtunk és megrendeztük a vizes sportok világbajnokságát

Álláspont

Az EU-csúcstalálkozó margójára

2017. június 27. kedd

Szabolcs Attila írása Európa és a Nyugat törésvonalairól

Álláspont

Interjú a KARC Rádióban

2017. június 10. szombat

A Nemzeti Összetartozás Napján vendégségben az Álláspont közéleti magazin szerkesztőségében

Nemzetpolitika

Flashmob, néptáncgála - Nemzeti összetartozás Újbudán

2017. június 4. vasárnap

Több százan emlékeztek virtussal a Gárdonyi téren és a B32 Galériában

Nemzetpolitika

Költségvetésről egyenesen

2017. június 3. szombat

Szabolcs Attila írása mindarról, amire 2018-ban számíthatunk

Álláspont

Gazdasági fejlődés és nemzeti összetartozás

2017. május 15. hétfő

Munkaút Székelyudvarhelyre - Gálfi Árpád polgármesterrel az Erdélyi Magyar Néppárt kongresszusán

Hírek

Első kézből

2017. április 30. vasárnap

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Sorskérdések

2017. április 26. szerda

Gondolatok a nemzeti konzultációról

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2017. március 12. vasárnap

A magyar Országgyűlésből Szabolcs Attilát kérték az emelvényre a székelyek - Az Európai Szabad Szövetség (EFA) kiállt az önrendelkezés mellett

Nemzetpolitika

Összetartozás, olimpia

2017. február 1. szerda

Aki szereti a városát, Budapestet, aki mindent megtenne a vidék erősödéséért, aki az összetartozás híve, az olimpiát rendezne Európa közepén.

Álláspont

A miniszterelnökig mentem

2017. január 13. péntek

Szabolcs Attila: Nemzetközileg is elismerték a magyar gazdasági eredményeket

INTERJÚ

Szabolcs Attila évértékelője a Promontor Tv-ben

2017. január 10. kedd

Nagypolitikától a helyi ügyekig

INTERJÚ

A kapitány

2016. november 19. szombat

Gillemot Ferenc emlékére

Álláspont

Őrmáglya Budafokon a székely autonómiáért

2016. november 1. kedd

A szolidaritási rendezvényhez Budafok, Budatétény, Nagytétény, Diósd, Érd, Budaörs és Budakeszi civil szervezetei csatlakoztak

Nemzetpolitika

Emléktúra, emléktorna a Gillemot-évfordulón

2016. október 29. szombat

Budafokról, Budatétényből, Tökölről, Nagytétényből és Csepelről öt egyesület küldött felszereléseket a petrozsényi gyermekotthon lakóinak

Hírek

1956: a világnak mutattunk példát

2016. október 22. szombat

Szabolcs Attila írása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára

Álláspont

Döntsön a nép – a hazáról, Európáról

2016. szeptember 23. péntek

Útjában vagyunk egy nagy kísérletnek, amely átrajzolná Európa kultúráját, kitépné maradék keresztyén gyökereit

Álláspont

Vigyázzuk az örökséget

2016. augusztus 31. szerda

Szabolcs Attila gondolatai Szent Istvánról és a 27. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválról

Álláspont

Tűz és ragyogás

2016. augusztus 18. csütörtök

Radóczy Mária miniatűrjeiben gyönyörködhetnek egy hónapon keresztül mindazok, akik a Székelyföldi Vadászati Múzeumba látogatnak Sepsiszentgyörgyön.

Kultúra

Van csapatunk!

2016. július 23. szombat

Ami 2016 nyarán Budapest utcáin - és szerte a Kárpát-hazában - napokon keresztül tartott, arra fél évszázada nem volt példa.

Álláspont

Kiállítás a Kárpát-haza Galériában

2016. július 18. hétfő

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet immár harmadik éve minden hónapban bemutat egy külhoni magyar festőművészt a nemzet fővárosában, Budapesten.

Kultúra

Népegészségügy - új utakon

2016. június 18. szombat

A béremelés csak egy része a jövőépítésnek. Ahol lesz erős középfokú és felsőfokú egészségügyi képzés, ott jóval nagyobb az esélye, hogy jól szolgáljon az állam.

Álláspont

Óriási siker volt a Bikás parki gyermeknap

2016. május 31. kedd

Sosem látott tömeget vonzott az ötéves múltra visszatekintő rendezvény

Hírek

A hetedik és a hetvenhetedik

2016. május 20. péntek

Szabolcs Attila írása Brüsszel kötelező betelepítési tervéről

Álláspont

AZ ALAPTÖRVÉNY 5. ÉVFORDULÓJA - GÁLAKONCERT A ZENEAKADÉMIÁN

2016. április 26. kedd

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Magyarország kormánya és Budafok-Tétény közös ünnepi rendezvényén

Ünnep

Költségvetés, új időszámítás

2016. április 20. szerda

Hat évvel a romeltakarítás után új időszámításba kezdhetünk. Elértünk oda, hogy nem arról kell vitatkozni, miből nyessünk le valamit...

Álláspont

Nagyhét

2016. március 25. péntek

Nagyhete van ezen a tavaszon mindenkinek Európában. Legyen a polgár akár olyan távol a kereszténységtől, mint Berlin népvándorló negyedei a frankfurti nemzetközi könyvvásártól.

Álláspont

Magyar győzelem a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján + filmriport

2016. március 8. kedd

A Budapesti Műszaki Egyetem csapata nyerte a Budapesten rendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) labdarúgótornát

Hírek

Egy ünnep - Két nemzet

2016. március 7. hétfő

MÁRCIUS 15.: Ismét több ezer lengyel érkezik Magyarországra

Hírek

KÖLN

2016. január 25. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

ÚJÉVI ÉRTÉKELŐ - HELYI BERUHÁZÁSOK, TERVEK, HONI- ÉS EURÓPAI KÖZÉLET

2016. január 18. hétfő

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

2015 érv - Áldott karácsonyt, boldog új évet!

2015. december 23. szerda

Szabolcs Attila országgyűlési képviselő év végi gondolatai

Álláspont

Magyarbarát csehek Morvaföldön

2015. december 16. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Székely hősökre emlékeztek a csehországi Telnicen

2015. december 7. hétfő

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén 2000 katona vívta újra az austerlitzi csatát Morvaföldön

Hírek

Polgári karácsony a nagytétényi kastélyban

2015. december 4. péntek

Január végéig látogatható a kastélyban az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott, főúri játékokat bemutató kiállítás

Hírek

Erő és bölcsesség

2015. november 30. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Pálos István emlékére

2015. november 19. csütörtök

NEKROLÓG - Elment egy budafoki '56-os hazafi

GYÁSZ

Budafok-Tétény, a szolidaritás városa

2015. november 14. szombat

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Nemzeti ünnep Temesváron

2015. október 28. szerda

Telt házas '56-os megemlékezés a Bánság fővárosában a magyarság megmaradásáért

Hírek

Szolidaritás, őrtüzek, autonómia

2015. október 24. szombat

Beszélgetés a székelység önrendelkezési törekvéseiről az M1-en

Nemzetpolitika

Népvándorlás, bevándorlás - Magyarország, Európa

2015. október 14. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Ausztráliában élő magyarok támogatnak egy árvaházat Kárpátalján

2015. október 1. csütörtök

Köszönet Pálos Istvánnak és a Szabó családnak

Hírek

Karinthy 24. - Példamutató örökségvédelem

2015. szeptember 29. kedd

AZ ÚJBUDA TV RIPORTJA

Hírek

Történelmi magyar idők

2015. szeptember 14. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Európa kapuja

2015. augusztus 14. péntek

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Tusványos: kísért a múlt?

2015. július 27. hétfő

Történelmi előadás és rendhagyó videóinterjú a bálványosi szabadegyetemen

Hírek

Hárommilliárd forint jut rászoruló gyermekek étkeztetésére

2015. július 17. péntek

A kormány ekkora összeggel támogatja az önkormányzatokat a hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkezésének biztosításáért

Hírek

Ez nem bevándorlás, ez népvándorlás

2015. június 18. csütörtök

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Beszélgetés a székely autonómia történelméről, jelenéről

2015. június 7. vasárnap

Az Echo Tv - Kiút többszemközt című műsora két részt szentel a témakörnek

videó

Az SZNT és az EMNP közös küldöttgyűlésen elhangzott beszéd leirata

2015. június 4. csütörtök

2015. június 3., Marosvásárhely, Kultúrpalota

Álláspont

Sportos civilek a Kárpáthazáért

2015. május 15. péntek

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Történelmi Felvidék-Székelyföld focimeccs a DAC-stadionban

2015. május 1. péntek

A nézőteret transzparensek díszítették, mint például az „Egy vérből vagyunk” szövegű drapéria. Az MNO.HU riportja.

Nemzetpolitika

Gyermekétkeztetés és szolidaritás

2015. április 19. vasárnap

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Emléktáblával emlékeztek lakóháza falán Antall József miniszterelnökre

2015. április 13. hétfő

Az első szabadon választott kormányfő Újbudán, a Meredek utcában élt

Hírek

Újabb változások a buszmenetrendben Dél-Budán

2015. április 7. kedd

A lakossági észrevételek alapján javasolt módosítások április elejétől érvényesek

Közhasznú

Rendhagyó márciusi ünnepek + VIDEÓ

2015. március 18. szerda

Március 9-10-én Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján - Március 15-én Nagyváradon, a Nemzeti Ünnepen - TUDÓSÍTÁSOK

Ünnep

Orbán Viktor: Csak együtt leszünk sikeresek - VIDEÓ

2015. március 15. vasárnap

A Magyarország szuverenitásáért folytatott küzdelemnek soha nincs vége – hangsúlyozta a kormányfő a Múzeum kertben 2015. március 15-én

Ünnep

Banksarcmentesítés, szolidaritás

2015. március 12. csütörtök

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Kétszer ad, aki gyorsan ad – adománygyűjtés a kárpátaljai magyaroknak

2015. március 7. szombat

- Aki gyorsan nyújt gyógyírt, kétszer ad, de legalább is enyhítheti a szenvedést - hangsúlyozta Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke

Közhasznú

Folytatódik a csatornázás, kész a Duna alatti szennyvízvezeték

2015. február 16. hétfő

Elkészült a Duna alatti szennyvízvezeték, amely Budafok-Tétényt köti össze a csepeli létesítménnyel

Hírek

Európai magyar modell

2015. február 12. csütörtök

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő publicisztikája

Álláspont

A nemzeti összetartozás nem lehet divatjamúlt

2015. február 8. vasárnap

A nemzeti összetartozás, a nemzeti kultúra épp úgy nem lehet divatjamúlt, mint ahogy a testvéri szeretet sem lehet az - jelentette ki Áder János államfő a XIX. Csángó bálon.

Kultúra

Grosics Gyula emlékére

2015. február 4. szerda

Ünnepség az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában - Az Aranycsapat egykori kapusa február 4-én lett volna 89 éves

Hírek

Próbaüzem az 1-es villamos vonalán

2015. január 29. csütörtök

Feszültség alá helyezték az új átalakító alállomásokat és a villamoshálózatot

Hírek

Civilek a magyar megmaradásért

2015. január 29. csütörtök

Temesváron indít programot a Rákóczi Szövetség, amelynek tevékenységét a kerület is támogatja

Nemzetpolitika

Akadálymentes a budafoki posta

2015. január 29. csütörtök

A munkálatok költségeinek egy részét a kerületi önkormányzat finanszírozta. Az átadáson részt vettek kerekes székes kerületiek is

Hírek

Tervezz városi bútorokat

2015. január 21. szerda

Általános és középiskolás diákok jelentkezését is várják

Közhasznú

Támogatás a Rákóczi Szövetségnek

2015. január 18. vasárnap

A civil szervezet 1989-ben alakult, a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását segíti

Közhasznú

Útmatrica, zavarok, megoldások

2015. január 14. szerda

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Új beruházás a belváros felújításáért

2015. január 8. csütörtök

Január 6-án írták alá a „Budafoki Szomszédok piaca” projekt szerződését

Közhasznú

Advent a nagytétényi kastélyban

2014. december 7. vasárnap

Szabó Gyulára, a Nemzet Színészére is emlékeztek a kastélymúzeum ünnepi rendezvényén

Hírek

Átadták a felújított tüdőgondozó épületét

2014. december 7. vasárnap

A külső és belső korszerűsítést Budafok-Tétény és Újbuda önkormányzata, illetve a Szent Kristóf Szakrendelő támogatta

Hírek

Új emléktábla Cziffra Györgynek

2014. december 7. vasárnap

A világhírű kerületi zongoraművész domborművének másolata méltó helyre került a róla elnevezett művelődési központban

Hírek

A Budafok legyőzte a Ferencvárost

2014. december 7. vasárnap

Az első hivatalos vízilabda-bajnokságon bronzérmes lett a a Budafok-Kistétény SE. csapata

Hírek

Bankrendrakás és fenntartható költségvetés

2014. december 7. vasárnap

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

2004. december 5. tízéves margójára

2014. december 6. szombat

A magyar állampolgárság kiterjesztése ellen hergelő uszító-kultúra jelesei valószínűleg még ma sem értik...

Álláspont

Őszi szezon

2014. szeptember 15. hétfő

Álláspont - Szabolcs Attila

Álláspont

Kormányfői esküt tett Orbán Viktor

2014. május 10. szombat

Parlamenti megválasztása után a Kossuth téren szólt az egybegyűltekhez a miniszterelnök

Értékelő

Budafok-Tétényből indult a virtuális Székelyföld

2014. május 8. csütörtök

Együttműködési megállapodást írt alá Székely Nemzeti Tanács és a Székelyföldért Társaság

Hírek

"Megtisztelő feladatot kaptam az Országgyűlésben"

2014. május 7. szerda

"Május 6-án a Nemzeti összetartozás bizottsága alelnökévé választottak"

Hírek

Köszönöm!

2014. április 9. szerda

"Az Önök segítségével, a választópolgárok akaratából a Nemzet Házában, a Parlamentben fogom képviselni választókerületemet."

Álláspont

GYŐZTÜNK!

2014. április 7. hétfő

„Köszönjük meg szüleinknek és nagyszüleinknek, hogy kibírták a kommunizmust, és 1990-ben megdöntötték azt” – fogalmazott.Orbán Viktor.

Nemzetpolitika

Még négy évet kérünk

2014. március 29. szombat

Olyan nemzetté emelkedtünk, amely újra méltó régi nagy híréhez, és nagyszerű jövő előtt áll – mondta Orbán Viktor a Fidesz nagygyűlésén.

Értékelő

Elindult a 4-es metró

2014. március 28. péntek

Március 29-től jelentősen megváltozik a felszíni közösségi közlekedési hálózat Dél-Budán, a belvárosban, Zuglóban és Újpalotán, valamint Budaörsön és Törökbálinton.

Közhasznú

Találkozzunk, beszélgessünk Albertfalván március 27-én a közösségi házban!

2014. március 25. kedd

Vendégek: Benkóczy Zoltán színművész és barátai az Operettszínházból

Fórum

Békemenet Magyarországért

2014. március 25. kedd

Március 29-én, szombaton 13.30-kor indulunk a Kossuth térről. A menet a Hősök terén, a Fidesz nagygyűléséhez csatlakozik, ahol Orbán Viktor mond beszédet 15 órakor.

Fórum